Wat is een goede plek om een boom aan te planten?

Wat is een goede plek om een boom aan te planten?

Om bomen goed te lat­en stralen is er vol­doende groeiruimte nodig. Tegen­wo­ordig bli­jft er zow­el boven- als onder­gronds min­der groeiruimte over om de boom een lang lev­en te bieden. Dat betekent dat boombe­planti­n­gen vol­gens een goed door­dacht ontwerp wor­den aange­plant reken­ing houdend met de plan­nen voor de omgeving.

Belan­grijke boven­grondse aspecten:

  • te weinig ruimte voor de uit­ge­groei­de kroon;
  • tocht rond grote (hoge) gebouwen;
  • weinig afs­tand tot de rijbaan;
  • ver­hard­ing dicht bij de stamvoet.

Belan­grijke onder­grondse aspecten:

  • bodemk­waliteit;
  • lucht- en vochthuishouding;
  • beschik­baarheid van voedingselementen:
  • bodem­leven;
  • Zout en zuurgraad.

Wil je bin­nenko­rt bomen gaan aan­planten? Vraag ons dan om hulp. Wij zor­gen voor een toekomst gerichte aan­pak, zodat de bomen de ruimte hebben om te groeien.