Leerlingen inspireren voor ondernemerschap!

GoFu­ture is een plat­form dat leer­lin­gen, stu­den­ten en docen­ten stim­uleert en onder­s­te­unt bij de oplei­din­gen voor onderne­mer­schap via eLearn­ing, con­fer­en­ties, webi­na­rs en advies op maat. GoFu­ture verbindt daar­bij onderne­mers en onder­wi­js met bijvoor­beeld gast­lessen ver­zorgt door onderne­mers. Onlangs hebben wij zo’n gas­tles mogen ver­zor­gen bij het Zone Col­lege. Super tof om leer­lin­gen te vertellen over onze passie en te inspir­eren voor ondernemerschap.