Diensten

Waarmee kunnen wij jou helpen?

Zijn er zware klussen in je tuin of bos waar je tegen opzi­et? Weet je eigen­lijk niet goed hoe je ze aan moet pakken of heb je er de tijd niet voor? 

Voor alle bos‑, boomver­zorg­ing en onder­houd kun je bij ons terecht.

Bosbouw en boomverzorging

Bos­bouw en boomver­zorg­ing is spe­cial­is­tisch en zwaar werk. Alleen met de juiste ken­nis, ervar­ing en mate­ri­alen (machines, gereed­schap en per­soon­lijk bescher­mingsmid­de­len) kun je dit werk op een goede manier verrichten.

Controle en onderhoud

Iedere eige­naar van een boom heeft een zorg­plicht. Hier­voor dient regel­matig en sys­tem­a­tisch visuele con­t­role en onder­houd gepleegd te wor­den door iemand met ken­nis van bomen. Daar­naast moeten deze werkza­amhe­den gereg­istreerd worden.

Aanplant

Ook moet het aan­planten van nieuwe bomen niet ver­geten wor­den. Vooral diver­siteit is belan­grijk voor de gezond­heid van een bos.

Bestrijding van ziektes en plagen

Het is belan­grijk voor je boom en voor je eigen gezond­heid om boomziek­tes en pla­gen te bestri­j­den. Het is niet aan te raden om zon­der ken­nis van deze ziek­tes en pla­gen hier zelf mee aan de slag te gaan. Schakel liev­er een spe­cial­ist in. Zo bestri­j­den wij eiken­pro­cessierupsen, iepen­ziek­te, roetschorsziek­te en alle andere kwalen die een boom kan oplopen .

Brandhout

Al het gekapte hout dat ner­gens anders meer voor gebruikt kan wor­den, wordt aange­bo­den als brand­hout. Geschikt voor open haard, kachel en vuurkorf.

Al onze werkzaamheden op een rij

Snoei­w­erkza­amhe­den 
Hieron­der ver­staan wij o.a.; begelei­d­ingss­noei, onder­houdss­noei, kroonre­duc­tie, kan­de­laberen, kroon­ver­anker­ing, knot­ten

Kle­pel­maaier

Vel- & Rooiwerkzaamheden

Stand­plaatsver­be­ter­ing

Frezen van sto­bben
Zit er een boom­stronk in je tuin of oprit in de weg?
Wij halen deze met gemak voor je weg!

Het afbreken van bomen door mid­del van afvangtechnieken

Het weghalen van bomen door mid­del van mobiele en/of telescoopkranen

Het erk­end con­trol­eren van bomen (Boomvei­lighei­d­con­t­role)