Diensten

Waarmee kunnen wij jou van dienst zijn?

Voor alle werkza­amhe­den omtrent bos- &  bomen en land­schap kun je bij ons terecht. 

Met ons mod­erne en uit­ge­brei­de machinepark kun­nen we alle voorkomende werkza­amhe­den voor je uitvo­eren. Hieron­der staat een greep uit onze werkza­amhe­den. Onder­aan bevind zich een com­plete lijst met alle werkzaamheden. 

Bosbouw en boomverzorging

Visie. Het alles­bepal­ende woord. Wat is het eind­beeld? Waar wil ik naar toe? Door een heldere blik op de werkza­amhe­den te wer­pen en doel­gericht naar oplossin­gen te zoeken die ook voor de toekomst per­spec­tief bieden. Het mak­en van plan­nen, tot de uitvo­er­ing, wij doen het van A tot Z uit eigen hand.

Controle en onderhoud

Iedere eige­naar van een boom heeft een zorg­plicht. Hier­voor dient regel­matig en sys­tem­a­tisch visuele con­t­role en onder­houd gepleegd te wor­den door een erk­end boomvei­lighei­d­scon­troleur. Daar­naast moeten deze con­troles èn de werkza­amhe­den gereg­istreerd worden.

Aanplant

We houden alle­maal van verkoel­ing in de zomer, vogels in de tuin en groen om ons heen. Daarom is het heel belan­grijk om bomen te planten. Voor ieder for­maat tuin is er wel een boom!

Bestrijding van ziektes en plagen

Het is belan­grijk voor je boom of bomenbe­stand en voor je eigen gezond­heid om boomziek­tes en pla­gen goed in de gat­en te houden. Wij bestri­j­den onder andere eiken­pro­cessierupsen, iepen­ziek­te, en roetschorsziekte. 

Brandhout

Al het gekapte hout dat ner­gens anders meer voor gebruikt kan wor­den, wordt aange­bo­den als brand­hout. Geschikt voor open haard, kachel en vuurkorf.

Al onze werkzaamheden op een rij

Snoei­w­erkza­amhe­den 
Het betre­ft o.a. begelei­d­ingss­noei, onder­houdss­noei, kroonre­duc­tie, kan­de­laberen, en knot­ten

Kroon­ver­anker­ing

Het plaat­sen van GEFA Kroonverankering 

Vel- & Rooiwerkzaamheden

Het ver­wi­jderen van bomen zow­el klim­mend, met hoog­w­erk­er, ver­reik­er, mobiele- of rupskraan

Ver­snip­peren van takhout

Zow­el bij eigen werken als voor der­den  kun­nen wij takhout tot 16 cen­time­ter dik versnipperen

Stand­plaatsver­be­ter­ing

Het ver­beteren van de bodem en omgev­ing bij bomen met een ver­min­derde conditie 

Aan­plant 

Het aan­planten van bomen, stru­iken, struwe­len en hagen. Ook van het grotere for­maat af kwekerij

Ruimen van tuinen

Het leeghalen van tuinen ten beho­eve van renovatie

Frezen van stobben

Het ver­wi­jderen van boom­stronken en wortels

Boomvei­lighei­d­scon­troles

Het uitvo­eren van een visuele boom­con­t­role met bijbe­horend advies en rapport

Maai­w­erkza­amhe­den

Het machi­naal maaien van bijvoor­beeld ruigtes door mid­del van een trekker met kle­pel­maaier voor houtig gewas