Veiligheid met Kroonverankering

Zorg ervoor dat zow­el jij als de voor­bi­j­gangers ron­dom je boom veilig zijn met de behulp van kroonverankering!

Wan­neer een arm van een oude boom te zwaar wordt, is de kans groot dat deze tij­dens een storm afbreekt. Dit kan schade en ongelukken veroorza­k­en. Om dit te voorkomen kan de arm afgesne­den wor­den, maar gelukkig er is ook een andere oploss­ing zon­der zaag­w­erk: Kroonverankering. 

Kroon­ver­anker­ing is het kun­st­matig verbinden van takken onder­ling, of tussen een tak en de stam. Door een flex­i­bel anker toe te passen zorgt dit ervoor dat de belast­ing van de tak of arm wordt opgevan­gen. Wan­neer de tak toch nog afbreekt, voorkomt het anker ook dat deze ongelukken veroorzaakt.