Is je jonge aanplant van populieren zwaar aangetast?

Dit kan veroorza­akt zijn door de Pop­ulieren­glasvlin­der. Deze wespvlin­ders zijn actief vanaf juni en leggen een groot aan­tal eit­jes op jonge pop­ulieren. De eit­jes wor­den rupsen en de rupsen eten zich een weg naar bin­nen om te overwinteren. 

In het tweede jaar wordt de karak­ter­istieke boor­gang in het merg ver­g­root tot wel 30 cm. In mei/juni van het daarop vol­gende jaar ver­popt de larve zich onder de bast en komt de vlin­der via de uitvliegopen­ing naar buiten. 

De boor­gan­gen mak­en jonge pop­ulieren gevoelig voor stam­breuk. Is je jonge aan­plant zwaar aange­tast? Wij lossen het graag voor je op.