Geen categorie

Essentaksterfte

Sinds 2016 is de essen­tak­sterfte aan een flinke opmars bezig. De boom­soort uit het Ned­er­landse land­schap dreigt te verd­wi­j­nen. De schim­mel is te herken­nen door het verkleuren van het blad en de takken. Als de schim­mel doorzet ster­ven de takken of zelfs de hele boom. Meer dan 80% van de essen in Ned­er­land zijn al aangetast …

Essen­tak­sterfte Lees meer »

Leerlingen inspireren voor ondernemerschap!

GoFu­ture is een plat­form dat leer­lin­gen, stu­den­ten en docen­ten stim­uleert en onder­s­te­unt bij de oplei­din­gen voor onderne­mer­schap via eLearn­ing, con­fer­en­ties, webi­na­rs en advies op maat. GoFu­ture verbindt daar­bij onderne­mers en onder­wi­js met bijvoor­beeld gast­lessen ver­zorgt door onderne­mers. Onlangs hebben wij zo’n gas­tles mogen ver­zor­gen bij het Zone Col­lege. Super tof om leer­lin­gen te vertellen over …

Leer­lin­gen inspir­eren voor onderne­mer­schap! Lees meer »

Creatief met een boomstronk

Veel mensen vin­den het verve­lend om een boom­stronk te ver­wi­jderen. Het is zwaar en verve­lend werk waar nie­mand op zit te wacht­en.  Som­mige mensen wor­den heel cre­atief en mak­en er kun­st van. Fan­tastisch om te zien. Je hoeft ons daar­voor niet bellen, maar voor het ver­wi­jderen van de boom­stronk uit­er­aard wel. 

Where are Robbert & Bram?

Wij zijn niet alleen pro’s in boom en bos gere­la­teerde werkza­amhe­den, maar ook in ver­stop­pert­je spe­len! Kun jij ons vin­den? Reageer in de reac­ties met een duim­p­je als het je gelukt is.  Je hebt ook gezien wat er nog meer ver­stopt zit?

De dikste boom ter wereld!

El Arbol del Tule de dik­ste boom ter wereld. Deze reus kun je vin­den in het Zuid-Mex­i­­caanse plaat­sje San­ta Maria del Tule.  Er werd eerst gedacht dat het ging om een ver­groei­ing van ver­schil­lende bomen, maar in 1996 werd het tegen­deel bewezen. De boom wordt ook wel “The Tree of Life” genoemd. Mensen zien er echt …

De dik­ste boom ter wereld! Lees meer »

Boom bewoners

Vaak als wij het over boom bewon­ers hebben gaat over insecten die bomen kun­nen verzwakken. Weet jij wat er nog meer in een boom leeft? • Boom­marter (Martes martes)Zijn behendi­ge klim­mers en springers die hun leefge­bied vanaf de grond tot in de boom­top­pen benut­ten.• Eiken­page vlin­derGedurende de zomer­maan­den in de kro­nen van eiken­bomen is de vlinder …

Boom bewon­ers Lees meer »

Boom eigenaren opgelet, de roetschorsziekte neemt toe!

Boom eigenaren opgelet, de roetschorsziek­te neemt toe! Deze schim­mel dood je Esdoorns en kan longschade bij de mens veroorza­k­en. Na drie droge zom­er­seizoe­nen neemt het aan­tal meldin­gen toe. De ziek­te wordt veroorza­akt door een schim­mel die via won­den bij een boom bin­nen­drin­gen en waar ze zich ver­vol­gens van bin­nenu­it ver­sprei­den. Dit is van buite­naf niet …

Boom eigenaren opgelet, de roetschorsziek­te neemt toe! Lees meer »