Snoei tips

Net als mensen is iedere boom anders en heeft andere zorg nodig. Snoeien kan de boom helpen of beschadi­gen. Snoei is echt een kun­st door de vele ver­schil­lende snoeimeth­od­es die er zijn. Laat het grote snoei­w­erk doen door iemand met de juiste ken­nis en ervaring. 

Mocht je het toch zelf wat onder­houd willen doen? Hieron­der enkele tips:

Snoei takken geen top­jes
Top­jes afknip­pen is slechter voor de plant dan grote stukken afknip­pen. Wan­neer je een top­je afknipt groeit er in zijn plaats soms wel zes nieuwe takken uit. Zo bli­jf je snoeien! Het is beter om te kijken welke tak het sterk­ste is en de juiste kant uit­groeit. Knip het vanaf daar af.

Bli­jf uit de buurt van de stam
Te dicht bij de stam afs­noeien werkt ook niet, dan gaat de boom com­penseren en kri­jg je water­lot. Dit zijn kleine tak­jes die in een snel tem­po op de stam groeien. 

Snoei van bene­den naar boven
Snoei de takken nooit van bove­naf naar bene­den. De tak scheurt door het gewicht in tot aan de stam. Hier­door kan de stam infec­ties van schim­mels oplopen. 

Snoei niet te veel
Snoei nooit te veel af en behoudt alti­jd de natu­urlijke vorm van je boom. Bij te agressief snoeien zal de boom grote stress ondervin­den. Het gevolg hier­van is dat de boom heel veel kleine takken aan gaat maken. 

Heeft je boom of bomen onder­houd nodig? Neem dan con­tact met ons op en wij zor­gen ervoor dat je boom er goed uit bli­jft zien!